Gakuran Rakuen

Questions?   Submit   Blazers are nice too, don't you think?

stopthatyuji:

achronicmasturbator:

I’m going to get an education, mother


No you are not yuji you come back inside this instant

stopthatyuji:

achronicmasturbator:

I’m going to get an education, mother

No you are not yuji you come back inside this instant

— 7 months ago with 83986 notes
#Japan  #seifuku  #school uniform  #dog  #shiba  #cute  #stop that yuji